سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: انتخابات و اعلام رأی، یعنی انتخاب آینده، به نظرم تأمل به این نکته ما را حتما تشویق و ترغیب می‌کند به اینکه در انتخابات اثرگذار باشیم چون حس خیلی خوبی است که یک رأی در آینده ۸۰ میلیون نفر اثرگذار باشد....
ادامه
رییس دانشگاه فردوسی ضرورت حفظ نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آن ها اشاره کرد و گفت: از طرفیت نخبگان کشور برای توسعه اقتصاد و فناوری باید نهایت استفاده رو ببریم تا از مهاجرت آن ها جلوگیری کنیم.
ادامه