زائرین پیاده در مسیر مشهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ عکس
اربعین ۱۴۴۱ / طریق بصره الی ناصریه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ عکس