۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
استاديار پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي عنوان كرد:

ميزان تعالي هر جامعه در مواجه آن با مسئله جنسيت مشخص مي شود

ميزان تعالي هر جامعه در مواجه آن با مسئله جنسيت مشخص مي شود
به گزارش خبرگزاری رضوی، نعمت الله فاضلي انسان شناس و دانشيار پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي در نشستي كه به جهت بررسي مسئله جنسيت و فضاهاي شهري تحت عنوان ‹سهم من از شهر› و در محل دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شده بود گفت:شهر و كلان شهر ها به مثابه يك فضا اين موضوع كه همه افراد بايد از حقوق جنسيتي براير برخوردار باشند را به افراد القا ميكند كه در واقع همان شعور جنسيتي است.
وي اظهار كرد:يكي از جنبش هايي كه شهرها بوجود اورنده ان بودند جنبش حق من از شهر است و در واقع هر انساني داراي حقوقي است كه شهر بايد پاسخگوي انها باشد
فاضلي مهم ترين و بارزترين ويژگي جامعه معاصر ايران را شهري شدن عنوان كرده و افزود:تا پيش از سال ١٣٦٠نيمي از جامعه ايران روستايي و عشايري بودند و اين درحاليست كه هم اكنون ما شاهد رقم ٧٥درصدي شهرنشيني در كشور هستيم.
وي افزود همچنين از سالهاي ١٣٧٠به بعد اين روند درحال تغيير از شهر به كلان شهر بوده و هم اكنون ١٣شهر بالاي يك ميليون نفر در كشور داريم و اين تحول منجر به تغييرات چشمگير شيوه ي زندگي ايرانيان شده است.
فاضلي بيان كرد: انقلاب در تحولات زندگي در اثر شهرنشيني زير بناي تمامي تحولات است و اين انقلاب شهري تمامي زندگي ما از باورها و بينش ها گرفته تا كليه مناسك و..را دگرگون نموده كه هنوز ذره ايي از ان تحليل نشده است و ما هنوز نميدانيم كه اين جهش ناگهاني چه پيامدي براي تك تك تجربه هاي ما داشته است.
وي گفت: همه ساحت هاي وجودمان حتي براي افرادي كه هنوز ساكن روستاها هستند تغيير كرده و تمامي مسائل و بحران ها و تمامي كاميابي ها و خرشبختي هايمان در اثر همين تحول است.
فاضلي شتاب را اصلي ترين ويژگي جامعه معاصر دانسته و عنوان كرد:در جامعه كنوني چه مرد و چه زن از حقوق جنسيتي يكسان برخوردارند و اين گاهي منجر به تعارضات و پديده هايي چون خشونت يا طلاق ميگردد چرا كه انسان شهرنشين امروزي حاضر نيست در هر شرايطي زندگي كند.
وي بيان كرد:شهر به افراد اجازه داده تا كرامت انساني خود را بشناسد و شهر ها و كلان شهرها به زندگي مردم تعيين بخشيده و هويت و معناي زندگي را تعريف ميكند
فاضلي تاكيد كرد: انچه تنش زا است اگاهي بيشتر افراد ميباشد و من معتقد نيستم شهرنشيني بهشتي بوجود اورده اماانچه جامعه ما را متحول ميكند پديده شهر نشيني است نه رفتار وحضور سياستمداران در عرصه رسانه ها.
وي گفت:واقعيت اعلي زندگي روزمره شهري است نه آنچه اخبار ميگويد و اين تحربه روزمره زنان و مردان در شهر است كه واقعيت زندگي را تعين ميبخشد.
فاضلي افزود: شهر ها جزييات زندگي مردم را دستكاري كرده اند و اين جزييات هستند كه از اهميت بسزايي برخوردارند و خانمها نيز بيشتر درگير جزييات هستند.
اين انسان شناس اظهار كرد:فضا شكل و شيوه انباشته از معناست و در ايران معاصر شهرها فضا هستند و در واقع شهر فقط كالبد نيست بلكه معنابي است كه ما براي زندگي امروز خود ابداع نموديم.
وي ادامه داد:يكي از مهم ترين تحولات جامعه همان تحول جنسيتي است،جنسيت مجموعه ايي از عرف ها ،رويه هاي جمعي و ...و بسيار فراتر از فيزيولوژي ماست.
فاضلي خاطر نشان كرد:ما بدون فهم جنسيت نميتوانيم زندگي را درك كنيم چرا كه همه هستي و انچه با انسان پيوند ميخورد دلالت جنسيتي دارد و همه ما در ناخوداگاه خرد برداشت هايي از زنانگي و مردانگي داريم كه همان ساختارهاي هستني اند.
وي افزود:زن و مرد بودن جداي از نرينگي و مادگي اولين و مهم ترين ركن انسان بودن و نوعي تصور جمعي است و ما بايد اين مقوله را در زبان و مذهب جستجو كنيم.
فاضلي با اشاره به بررسي زن و مرد بودن در زبان و مذهب هر جامعه اظهار كرد:بايد ببينم چه منع ها يي براي افراد با توجه به جنسيتشان وجود داشته و فارغ از شعارها مهم اين است كه دو جنس يكديگر را به چشم دو انسان بنگرند.
وي ادامه داد:بايد بدانيم كه شهرهاي ما تا چه حد حس عدالت،برابري،رفع تبعيض و حس انتخاب زندگي را به افراد ميدهند و قانون نيز در تقسيم فرصت ها چه نقشي ايفا ميكند.
فاضلي گفت:جنسيت يك متغير صرف تيست بلكه يك واژه رهايي بخش است براي رهايي از ظلم و سركوب،جنسيت يك واژه بي طرف نيست بلكه يك معناي انتقادي رهايي بخش براي افراد تحت سركوب است و در واقع به كمك واژه جنسيت ميتوان شهر را نقد كرد.
وي بيان كرد:جنسيت واژه ديگري براي كرامت انساني و عدالت است البته اگر بخراهيم از ان بعنوان واژه انتقادي استفاده كنيم،فراجنسيتي نيز وجود ندارد و جنسيت به مثابه ساخت سياسي و اجتماعي است.
فاضلي در خصوص اهميت تعالي جامعه با واژه جنسيت گفت:جنسيت نوعي تصور اجتماعي است و اگرچه بصورت هنجارها و رسوم عينيت پيدا ميكند اما در حقيقت نوعي معناست كه تصور اجتماعي ما را از انسان بودن نمايندگي ميكند.
وي افزود:ما جنسيت را از طريق شهر و شهر را از طريق جنسيت زيست پذير كرده ايم و حضور زنان و بدن زنانه در شهر در نتيجه توسعه و كلان شهر شدن است.
فاضلي بيان كرد:زن خصوصي و مرد عمومي ديگر از ميان رفته است و به زنان ميداني براي ديده شدن داده شده است و اين يك پيروزي براي زنان است.
وي اعطاي اجازه هاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي و الصاق بدن زنانه به شهر را اولين اقدام شهرنشيني دانسته و جنسيت شهري را منجر به نوعي مدنيت جديد عنوان كرده و گفت:در جامعه كنوني اگر مردي ميخواهد احترام اجتماعي داشته باشد بايد به سطحي از عدالت اجتماعي در برخورد با زنان داشته باشد.
فاضلي افزود:كلان شهرها از طريق فضاهاي اموزشي و رسانه ها حساسيت جنسيتي را ترغيب نموده اند و اين مصداق همان واژه انقلاب جنسيتي شهر است.
وي حضور صداهاي زنانه را در شهر براي احقاق حقوقشان نوعي استيضاح مديريت شهري از نگاه جنسيتي دانست و خاطر نشان كرد:هيچ نيرويي قادر به جلوگيري از شهري شدن ما نيست.
کد مطلب ۳۷۴۲۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما